Průvodce fungováním Akademického senátu FSV

Akademický senát FSV

Kdo volí děkana, schvaluje rozpočet a mění vnitřní řády? O fakultním Akademickém senátu (AS) kolují mezi studenty většinou pouze negativní zvěsti. Legislativní proces je v něm prý zdlouhavý a instituce je to zkostnatělá, říkají mnozí. Jaká jsou ale fakta? Přinášíme výběr z pravidel, podle kterých AS funguje.

Senát patří mezi samosprávné orgány fakulty (spolu s děkanem, vědeckou radou a disciplinární komisí). Skupina 20 zvolených senátorů je v něm rovnoměrně rozdělena mezi studentskou (včetně doktorandů) a pedagogickou komoru. Jeden z nich je předsedou a tři místopředsedy.

Náplň činnosti

  • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  • schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech na fakultě,
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty (tajným hlasováním),
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce (tajným hlasováním),
  • schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti fakulty.

Senát dále sleduje celkový personální, vzdělávací, vědecký a hospodářský rozvoj jednotlivých součástí fakulty. Zabývá se návrhy a podněty členů akademické obce fakulty a v odůvodněných případech je projednává s děkanem.

Může si vyžádat stanovisko orgánu fakulty nebo její součásti, může vyzvat děkana (také proděkana či tajemníka) k návštěvě zasedání a odpovídání na otázky týkající se výkonu jeho funkce a má přístup k závěrům jednání kolegia děkana a vědecké rady fakulty.

Vnitřní řád

Senát schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty (Statut FSV UK, různé volební, jednací, studijní a zkušební řády, Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK, Disciplinární řád, Rigorózní řád a další). Podle Volebního a jednacího řádu AS může návrh vnitřního předpisu podat každý člen akademické obce fakulty. V dokumentu Statut FSV se však píše něco jiného. Návrh na přijetí/změnu/zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podle něj podat nikoliv každý člen akademické obce, ale pouze děkan nebo alespoň jedna pětina členů senátu.

Tento nesoulad okomentoval místopředseda Akademického senátu Petr Just, podle něhož je na jeho vyřešení právě teď vhodná doba, jelikož tzv. velký senát (AS UK) zahájil revizi všech fakultních předpisů. „V minulosti jsme už udělali jeden precedens. Když student Michal Osuský přišel s jedním návrhem vnitřního řádu, zabývali jsme se jím, a postupovali tak dle Volebního a jednacího řádu,“ dodal Just.

Návrh člena akademické obce posoudí plénum senátu, které rozhodne, zda se má senát návrhem dále zabývat, zda jej vrátí navrhovateli k přepracování, či zda jej zamítne. Pokud se chce AS návrhem zabývat, předá ho legislativní (případně i jiné relevantní) komisi. Návrh se předá též děkanovi fakulty. Komise a děkan mají 60 dnů na zaujetí stanoviska. Po této lhůtě se má za to, že souhlasí.

Následuje podrobná rozprava o jednotlivých ustanoveních návrhu. Jestliže senát vyslovil souhlas s jednotlivými ustanoveními, koná se závěrečná rozprava. Nakonec je na řadě usnesení senátu k celému návrhu vnitřního předpisu.

Zasedání a schvalování

Na prvním zasedání senátu se volí jeho předsednictvo. To pak svolává senát zpravidla každý měsíc, nejméně však dvakrát za semestr. Usnášet se je senát způsobilý, je-li přítomno alespoň 11 z jeho 20 členů. Aby bylo usnesení přijato, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina přítomných senátorů. Hlasuje-li se o návrhu na jmenování děkana, je pro přijetí potřeba alespoň 11 hlasů. Pro odvolání nejméně 12 hlasů. Alespoň 10 hlasů je dále potřeba na přijetí návrhu na změnu/zrušení/přijetí vnitřního předpisu fakulty. Zasedání senátu jsou veřejně přístupná.

Rozpočet fakulty

Senát schvaluje rozpočet a další rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem. Členové senátu mají právo předkládat pozměňovací návrhy, které mají váhu doporučení. U částky menší než 500 tis. Kč může děkan nebo osoba jím pověřená rozhodnout o jejím využití bez schválení senátu. Toto užití finančních prostředků musí být předloženo na nejbližším zasedání senátu k projednání.

Volby

Volby vyhlašuje odstupující senát. Řídí a organizuje je jím ustanovená volební komise. Kandidáta pro volby do senátu může navrhovat každý student a pedagog, a to s písemným souhlasem kandidáta. Volby jsou všeobecné, rovné a tajné, minimálně dvoudenní a pasivně a aktivně zúčastnit se jich mohou všichni studenti a pedagogové. Volič smí na volebním lístku zaškrtnout až pět kandidátů v každé komoře.

V novém senátu bude každý z institutů fakulty zastoupen v obou komorách kandidátem s nejvyšším počtem hlasů. Zbylá místa obsadí kandidáti s největší počtem hlasů. Ti, kteří se do AS nedostali a přitom získali alespoň polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta, se stávají náhradníky. Uprázdní-li se místo v senátu , nastupuje první z náhradníků.

Volba děkana

Termín a místo volby děkana se zveřejňuje na úřední desce nejméně 4 měsíce před termínem konání. Návrhy na kandidáty může podat kterýkoli člen akademické obce fakulty. Funkční období děkana trvá 3 roky. Dodejme, že profesor Víšek byl děkanem zvolen 18. 10. 2005.

1 017 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (3 hlasujících, průměrné hodnocení: 4,67 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.