Největší výzva pro instituty? Lepší komunikace a spolupráce

15 let fakulty zhodnotily její osobnosti v prosincovém vydání Sociálu. Jaké největší výzvy ale před námi stojí do dalších pěti let? Na anketní otázku tentokrát odpověděli ředitelé pěti fakultních institutů.

Jiří Vykoukal, ředitel IMS

foto-Vykoukal

Funkční integrace

Rozvoj IMS jako integrované a fungující organizační jednotky zahrnuje větší návaznost všech tří studijních cyklů, větší propojení výuky, výzkumu a organizace a v neposlední řadě větší provázání studentů všech tří cyklů s výzkumnými a organizačními aktivitami institutu. Součástí tohoto postupu by měl být neustálý tlak na to, aby stále větší část studentské produkce, od bakalářů až po doktorandy, dozrávala na publikovatelnou úroveň, aby dobrý publikační standard byl také standardem školní práce.

Kvalitní výkon

Rozvoj IMS jako jednotky schopné kvalitního výkonu ve výuce i výzkumu. V prvním směru je podstatné dosáhnout rozumným a se studentskou samosprávou konzultovaným zvyšováním nároků stavu, kdy IMS bude mít charakter výběrové vzdělávací instituce, založené na pokud možno co nejindividuálnější práci se studenty. Ve druhém směru je podstatné stavět IMS jako instituci se silným a respektovaným badatelským profilem uplatňovaným na konferenční, oponentní, expertní a především publikační úrovni.

Solidní mezinárodní postavení

IMS se jako výuková i badatelská jednotka stává součástí mezinárodního akademického prostředí – zčásti proto, že tímto prostředím byl a je stále více oslovován, zčásti proto, že by do něj měl ve vlastním zájmu stále více pronikat. Poskytuje to jednak možnost naučit se a osvojit si ty dovednosti, které ještě nemáme, rozvíjet ty, které máme zatím slabě rozvinuté, ale také nabízet ty, které jsme si již byli schopni sami vytvořit.

Bořivoj Hnízdo, ředitel IPS

foto-Hnízdo

Dělat výzkum v týmech

Samozřejmě, velká většina členů institutu je známa v české politologické obci jako významní odborníci ve svých specializacích. Ale institut potřebuje rozvinout více i týmovou výzkumnou činnost. I zde je již vidět počátek takových snah. Myslím, že zapojení IPS do výzkumného záměru fakulty tomu významně pomáhá.

Zlepšit spolupráci s ostatními instituty

Zatím institut více spolupracuje s pracovišti jiných univerzit a ústavů. Určitým začátkem je i anglický magisterský
program IEPS, kterému je institut garantem, a na kterém se podílejí pedagogové ze všech institutů. Ale v budoucnosti by se mělo možná konkrétněji uvažovat o vytváření společných studijních programů s dalšími instituty.

Zlepšení pedagogické role institutu

Je třeba zkvalitnit jednotlivé studijní programy. Pomůže tomu větší dialog mezi garanty jednotlivých programů a studenty.
Jsem v tom optimista, protože určité náznaky lepší komunikace zde již jsou.

Michal Šobr, ředitel IKSŽ

foto-Šobr

Více doktorandů ve vědě

V rámci vědy a výzkumu (viz výzkumný záměr) akcelerovat zejména podíl doktorandů a mladých pedagogů, kteří by mohli tuto zkušenost zúročit i při získávání akademických a vědeckých hodností.

Více kontaktní výuky

Vzhledem k charakteru studia usilovat o zvýšení podílu seminárních a kreativních forem. Pokračovat v inovaci bakalářského studia žurnalistiky a dále připravit kombinované magisterské studium Mediální studia, ukončení prvního cyklu bakalářského studijního oboru Marketingová komunikace a public relations (včetně jeho reakreditace) a komplexní program oborově zaměřeného CZV.

Nové studio a hollarská půda

Modernizace technologické základny (např. rekonstrukce Rozhlasového a televizního studia). Dořešení prostorových kapacit a dislokace IKSŽ (půdní vestavba na Hollaru).

Hynek Jeřábek, ředitel ISS

foto-Jeřábek

Zkoumat českou společnost

Jádrem uchopení této výzvy je směřovat výuku teorií a metod na českou společnost. Byla to výzva studentů sociologie a sociální politiky, abychom se ve výuce více soustředili na problémy naší společnosti a způsoby a modely jejího poznávání. Tuto výzvu bereme vážně a doufáme, že se jejím uskutečňováním zvýší i obliba sociologických kurzů, zájem studentů i poptávka po studiu sociologie a sociální a veřejné politiky na naší fakultě.

Získat nové nadšence pro sociologii

Připravujeme akreditaci nových studijních programů sociologie v kombinaci s dalšími obory na fakultě a rovněž kombinované studium pro lidi z praxe. Naším cílem je nabídnout ty přednášky, které považujeme za kvalitní, většímu počtu studentů. Současné trendy sociologie směřují k jejímu využití v aplikacích a my bychom rádi zlepšili možnosti uplatnění našich absolventů.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce se zahraničím znamená: Účast na mezinárodních konferencích, publikace v zahraničních časopisech, výuka v angličtině, intenzívní výměna studentů a učitelů se zahraničními univerzitami a spolupráce v mezinárodních výzkumných týmech a projektech. Chceme, aby výsledky práce institutu byly známy, čteny a citovány také za hranicemi naší země.

Michal Mejstřík, ředitel IES

foto-Mejstřík

Moderní evropské, konkurenceschopné vědeckopedagogické pracoviště

Důraz na abstraktní myšlení podpořený rozvojem instrumentálních matematických znalostí je jedním z rysů, které odlišují výuku na IES od ostatních ekonomických škol. Profil absolventa se tudíž i nadále bude odvíjet nikoliv od managerských vědomostí a znalostí, ale od připravenosti abstraktně uvažovat a s dostatečnou hloubkou řešit problémy včetně interdisciplinárních, což pružně odpovídá na očekávanou potřebu trhu, který absolventy IES vysoce oceňuje.

Posílení výzkumného potenciálu i u doktorandů

Na FSV jsme získali pro příštích pět let velký grant tzv. výzkumný záměr. Na IES jsme nastavili odměňování nikoliv za minulé zásluhy, ale na základě výkonnosti hodnocené diferencovaně podle tzv. impakt faktoru publikací. Zatímco příspěvek do základní výzkumné řady recenzovaných working papers IES (ne každý příspěvek externími recenzenty projde!) je honorován částkou pět tisíc, publikace v běžných domácích impaktovaných časopisech trojnásobkem. Odměna za publikaci v prestižních impaktovaných časopisech je pak dále zvýšena koeficientem (1 + impakt faktor). Neodlišujeme, zda šlo o práci doktoranda nebo profesora. Jakkoliv je tento systém na některých sesterských pracovištích FSV odmítán, rádi bychom bonifikační systém udrželi a prokázali jeho oprávněnost výsledky. Již v prvním roce jeho aplikace došlo k nebývalému vzedmutí badatelské činnosti doktorandů.

Provázání se zahraničím

Je třeba prohloubit integraci našich studentů se zahraničními studenty a s výzkumnou spoluprací s společnostmi mezinárodního významu. Díky standardnímu studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Socrates a převažující dvojjazyčné výuce na IES tak na institutu vytváříme skutečně „evropské prostředí“, které pracovitým studentům otevírá badatelsky náročné diplomové výzvy a následně i atraktivní uplatnění u globálně působících společností a globálních výzev (včetně sofistikace pomoci Africe). Ne náhodou si při své únorové návštěvě Prahy pochvaloval prezident Světové banky hloubku a šíři záběru dvanácti studentů IES, s nimiž strávil celé dopoledne.

(mezititulky redakce, redakčně kráceno)

1 208 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.