Co lze dokázat za dva roky v Akademickém senátu? Dostat na Hollar automat na bagety!

Senátoři-studenti se svěřili se svými zážitky, informovali o své činnosti a předali zkušenosti, které se budou hodit jejich nástupcům. Oslovili jsme až na Radima Woláka z IKSŽ (za technické nedopatření se omlouváme) všechny, kdo nás během uplynulých let reprezentovali.
1. Co jste se v AS snažil/a a co jste dokázal/a?
2. Porovnejte svou činnost se svým volebním programem.
3. Co je podle Vás největší úspěch celého AS za uplynulé období? A největší neúspěch?
4. Je AS smysluplnou institucí?
5. Co byste vzkázal/a nynějším kandidátům? Na otázky neodpověděli následující senátoři: Michal Votruba (IMS), Petra Benešová (IES), Jan Punčochář (IKSŽ).

Boril Šopov, IES
Ad 1. Největším počinem bylo prosazení normy upravující vyplácení Studentských peněz. Dále za námi je spousta mravenčí práce kontrolou rozpočtu fakulty počínaje a samotným schvalováním studentských projektů konče.

Ad 2. Můj volební program byl více méně v působnosti E-klubu, jako úspěch vnímám zviditelnění AS mezi studenty hlavně díky Studentským penězům.

Ad 3. Pravděpodobně fakt, že většina rozhodnutí byla formou konsensu a následná hlasování byla pouze formalitou. To ukazuje, že senátoři opravdu dbali na blaho fakulty a (jak se někteří obávali) na blaho mateřského institutu.

Ad 4. Bez diskuse ano.

Ad 5. Je toho více, ale občas AS bojuje s fakultní byrokracií. Takže doporučuji vytrvat a věřit ve zdravý rozum.

Michal Kliment, IKSŽ
Ad 1. Zařídil jsem občerstvení v Hollaru. Byl to hlavní bod mého programu a několik týdnů po volbách byl vyřešen. Upozorňoval jsem na problémy či špatně fungující předměty, které se v rámci IKSŽ objevily, a podílel jsem se na jejch odstranění.

Ad 2. Předmět Úvod do ekonomie se dočkal s výměnou přednášejícího také srozumitelnějšího podání. Dva povinné jazyky se mi vrámci IKSŽ prosadit nepodařilo. Volební program obsahoval také položku aktuální problémy – a ty jsem relativně úspěšně dokázal řešit.

Ad 3. Největším úspěchem je schválení a rozběhnutí projektu Studentských peněz. Neúspěch? Žádná velká chyba se nestala (zejména proto, že dosavadní systém studijních pobytů v zahraničí zůstal v podstatě zachován), ačkoli ideální vše rozhodně nebylo.

Ad 4. Ano.

Ad 5. Senát je místo, kde se dá mnoho špatně fungujících věcí změnit. Ale hlavně je to instituce, která vykonává kontrolní funkci – schvalování rozpočtu a dohlížení na hospodaření fakulty patří ke klíčovým prvkům jejího fungování.

Jakub Vilhelm, IES
Ad 1. V senátu jsem byl pouze rok. Největším úpěchem byla finalizace Studentských peněz, do nichž patří mj. příspěvek 20 000 Kč na první ročník seznamováku E-Go. Další úspěchy se mohou zdát malicherné, nicméně nevěřili byste, kolik práce dalo například umístění automatu na jídlo do Opletalky.

Ad 2. Užší spolupráce mezi instituty se snad naplňuje – například právě díky akcím pořádaným s podporou Studentských peněz. Během mého účinkování v senátu se také uskutečnil výborný ples v netradičních prostorách Abatonu, který rozhodně přispěl k utužení FSV (ten si pamatují už jen třeťáci a výš). Pevně věřím, že se letos ples opět uskuteční, jeho absence je chybou, ples k FSV patří a rozhodně je okořeněním jinak stereotypního roku ve třídách.

Ad 3. AS jsme po roce opustil, proto neodpovím kvalifikovaně. Mezi úspěchy jistě dále patří nový systém rozdělování stipendií či akreditace nových studijních programů. Největším neúspěchem je fakt že AS je v povědomí studentů vnímán jako instituce veskrze zbytečná a neúčinná, přičemž tomu tak není.

Ad 4. AS smysl má, mnoho dobrého již vykonal, navíc funguje jako jakási pojistka, která se sepne v kritických dobách, pokud se vyskytne nějaký vážný problém (nereflektující zpětnou vazbu za vážný problém nepovažuji – většina předmětů, alespoň u nás na IES, je povinných, škála povinně volitelných není nikterak obšírná, proto si lze udělat obrázek o kvalitě toho kterého předmětu dotazem u starších spolužaků).

Ad 5. Pokud Vás zajímá chod univerzity, máte rádi schůzování a hlasování, jste ochotni udělat něco nad rámec povinností – jděte do toho. Poznáte zajímavé lidi a rozhodně Vás tato zkušenost obohatí. Na druhou stranu se připravte na to, že každá organizace je imunní vůči radikálním změnám, proto nebuďte zklamáni, pokud Vaše velké (a jistě kvalitní) plány nevyjdou.

Alžběta Dunajová, IPS
Ad 1. Mým hlavním cílem v AS bylo zlepšení komunikace mezi pedagogy a studenty a také mezi jednotlivými instituty.

Ad 2. Kvůli mému studijnímu pobytu v zahraničí se mé působení omezilo na poznávání fungování AS a hájení zájmů institutu.

Ad 3. Jedním z největších úspěchů AS je podle mého názoru vznik jakéhosi „fondu studentských aktivit“, z něhož mohou být financovány různé projekty studentů, jako např. festival Pavlač nebo seznamovací pobyty. Za neúspěch považuji, že i přes veškerou snahu mají studenti o činnosti AS velmi málo informací a zdá se, že ho nepovažují za příliš důležitý.

Ad 4. Existence AS rozhodně smysl má. Ve strnulé universitní struktuře představuje jakýsi kanál, kterým mohou studenti své potřeby a požadavky dostat k uším těch, kteří jsou schopni něco změnit. Nabízí také možnost vidět fungování fakulty ze strany, která zůstává většinou skrytá našim „uživatelským“ očím.

Ad 5. Nebojte se a kandidujte.

Ondřej Aust, IKSŽ
Ad 1. Sliby vymezené hesly na předvolebním plakátě jsem nesplnil (jak už to tak se sliby vymezovanými hesly na předvolebních plakátech bývá).

Ad 2. Zčásti proto, že třeba na zavedení jídelních automatů má zásluhu především kolega Kliment, zčásti proto, že do působnosti a pravomocí fakultního senátu spadají poněkud jiné věci, než jsem věděl před zvolením. Kromě účasti na projednávání běžnější agendy jsem se tak – ač jsem to dopředu neplánoval – angažoval třeba v pracovní skupině k vytvoření fakultních insignií či k inovacím internetových stránek fakulty.
Na další otázky senátor Aust neodpověděl.

Filip Popovič, IMS
Kvůli odjezdu na zahraniční pobyt jsem byl pouze na 4 zasedáních a pak uvolnil místo Michalu Votrubovi. Stihnul jsem připomínkovat návrh na Studentské peníze, byl jsem na prezentaci nového studijního programu na IMS a na slyšeních s proděkany.

Marta Nachtmannová, ISS
Ad 1. Snažila jsem se hlavně o fungující komunikaci, ať už šlo o zpřehlednění webu AS FSV UK, o pravidelné doplňování informací na web nebo o rozsáhlou administrativu Senátu.

Ad 2. Vzato bod po bodu: Výuka úvodů se zlepšuje nezávisle na činnosti Senátu. Výuka jazyků je nejlepší v zahraničí a senát nedávno umožnil, že vyjíždějící studenti mohou žádat přímo školu o další finanční podporu. Změna administrativních procedur na FSV je během na delší trať. Senát se k mnohým záležitostem může pouze vyjadřovat, nikoli je přímo měnit. Po dvou letech nahlížení do fakultního fungování se domnívám, že složitost administrativy předurčuje hlavně fakt, že jednotlivé instituty jsou tak trochu oddělenými světy. Propojování výzkumu i snižování vnitřních transakčních a koordinačních nákladů je v takové situaci složité, ba téměř nemožné. Pomáhat se nedá proti vůli adresáta pomoci. Informační technologie se podařilo lépe využít ve několika směrech: zpřehlednil se web AS FSV UK, pracuje se na zlepšeních struktury webu FSV UK, podařilo se zavést univerzitní systém pro webové stránky Document Globe pro ISS, IKSŽ, a pro CESES. Rozvíjí se SIS, roste počet kurzů dostupných on-line přes Moodle. Komunikaci se doufám podařilo podpořit tím, že jsem zveřejňovala vše, co nutně nemuselo zůstat utajené, a že jsem prosazovala přehlednost a logickou strukturu webů. Spolupráci mezi instituty lze provozovat, pokud existuje vůle zúčastněných. Na fakultě je pro ni opravdu velký prostor. Už třeba proto, aby složení tématických sekcí na fakultní konferenci nepůsobilo jako vzniklé na základě losování.

Ad 3. Senát byl téměř vždy usnášeníschopný jako celek a zvládl úmorné schvalování změn v předpisech, které musely být uskutečněny kvůli změně právní subjektivity celé univerzity. Jako neúspěch vidím to, že studentská komora se častokrát nesešla v usnášeníschopném počtu a že někdy osobní ambice nebo averze převládly nad snahou o konstruktivní řešení, které by bylo dobré pro fakultu jako celek.

Ad 4. Jsem optimistického založení, a proto se po tom všem domnívám, že AS smysluplnou institucí je.

Ad 5. Protože jsem v Senátu v „dresu“ ISS, které má tradičně nízké zastoupení, musím hlavně apelovat na studenty a pedagogy ISS, aby postavili dost kandidátů a hlavně přišli volit v hojném počtu. Členství v senátu je sice časově náročné a zasedání jsou kromě prázdnin každý měsíc, když se senát nesejde v dostatečném počtu, tak i častěji. Vedle toho se průběžně scházejí tři komise. Ale senát je také prostorem, kde lze demokraticky vyjádřit a prosazovat opatření, které mohou v kratším či delším období zlepšit fungování fakulty. V neposlední řadě je Senát skvělým místem k navázání vztahů z kolegy „odjinud“ a k získání zkušeností ze zákulisí docela velké organizace, jejíž roční rozpočet se pohybuje okolo 200 milionů Kč a která vzdělává přes 3000 studentů.

Vlastimil Nečas, IKSŽ
Neodpověděl z časových důvodů.

Jakub Jeřábek, IES
Ad 1. Prospěchová stipendia se úspěšně rozběhla, snažil jsem se i o smysluplnější systém přiznávání účelových stipendií, ale většina ostatních senátorů byla proti a přijala návrh vedení fakulty.

Ad 2. Ano. V ekonomické komisi jsem kontroloval hospodaření fakulty, spolu s Petrem Justem jsem fungoval jako spojka mezi AS FSV a AS UK.

Ad 3, 4. Senát si kromě předpisy stanovených kompetencí nedokáže najít vlastní témata. Vzhledem k roztříštěnosti fakulty to není jednoduché, ale měli bychom se o tom alespoň snažit. Pozitivím příkladem z poslední doby je iniciativa ke zlepšení mediální strategie fakulty a webovým stránkám.

Ad 5. I pasivní pobyt v senátu je cenná zkušenost, ale ještě mnohem lepší je, když se senátor také snaží aktivně pracovat pro fakultu. Orientace v předpisech je základním předpokladem.

Štěpán Minařík, IES
Ad 1. Zavedení Studentských peněz

Ad 2. Zavedení wi-fi, automatů na jídlo.

Ad 3. Úspěch – Stipendia, neúspěch – nedostatečná účast většiny zástupců studentské komory ze strany IPS a IMS.

Ad 4. Jako pojistka určitě a dále zvlášť jako prostředek komunikace mezi studenty a vedením. Bohužel za dva roky mojí účasti v AS jsem se setkal jen se dvěma požadavky ze strany studentů.

Ad 5. Poradil bych jim naslouchat zkušenějším členům AS.

751 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (1 hlasujících, průměrné hodnocení: 5,00 z max. 5)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.