Volby do Akademického senátu FSV UK – Přijdete volit?

Jak funguje Akademický senát FSV UK? To si můžete přečíst v listopadovém čísle časopisu Sociál. Nyní máte možnost ovlivnit jeho složení. Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlásil volby do Akademického senátu FSV UK pro funkční období 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014.

Volby se uskuteční ve dnech:

pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30)

pondělí 28. 11. 2011 (9:00 – 18:00)

úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00).

Konkrétní místa budou zveřejněna později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově ulici.

A jak volit?

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

 

Část I.,  Čl. 6 – Volby

 1. Právo volit mají všichni členové akademické obce fakulty.
 2. Členové senátu jsou voleni v přímých, rovných a tajných volbách.
 3. Funkční období členů senátu počíná dnem svolání zasedání podle čl. 15 odst. 1.
 4. Volby se konají minimálně ve dvou dnech.
 5. Senát je konstituován jako těleso s rovnoměrným zastoupením členů v komorách – pedagogické a studentské. Zástupcům studentů včetně doktorandů je přiděleno 10 mandátů, zástupcům akademických pracovníků je přiděleno rovněž 10 mandátů.
 6. Každý člen akademické obce volí jak kandidáty do komory pedagogů, tak do komory studentů. Volič smí na volebním lístku zaškrtnout nejvýše pět kandidátů v každé komoře (5 v pedagogické a 5 ve studentské), jimž dává svůj hlas. Při zaškrtnutí většího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.
 7. Každý z institutů fakulty musí být v obou komorách zastoupen minimálně jedním kandidátem, pokud takový kandidát existuje. Zástupcem institutu se stává ten kandidát institutu s nejvyšším počtem hlasů. Zbylá místa budou dále obsazena kandidáty podle dosaženého počtu hlasů. V případě rovnosti rozhodne los.
 8. Výsledky voleb zveřejní volební komise na úřední desce fakulty, na vývěskách senátu, případně vývěskách institutů a na webové stránce senátu.
 9. Stížnost na průběh voleb může podat volební komisi kterýkoli člen akademické obce v písemné podobě, nejpozději do tří dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb. O její oprávněnosti rozhodne mimořádné zasedání senátu svolané nejpozději do šesti dnů ode dne doručení stížnosti.
 10. Členství v senátu zaniká:
  1. uplynutím funkčního období stanoveného čl. 7 odst. 11 Statutu fakulty,
  2. okamžikem vzniku neslučitelné funkce (čl. 6 odst. 3 Statutu fakulty),
  3. zánikem členství v akademické obci,
  4. vzdáním se mandátu (čl. 9),
  5. odvoláním z funkce (čl. 10).

11. Nově zvolení členové senátu se ujímají svých pravomocí v souladu s částí IV. tohoto řádu.

445 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

  žádné články nenalezeny

Komentáře nejsou povoleny.