Kdo a s čím kandiduje ve volbách do Akademického senátu FSV UK?

PEDAGOGICKÁ KOMORA
Martin Hájek (35), ISS

Chtěl bych svou pozornost zaměřit dvěma směry. Prvním jsou studijní programy, které se budou muset, vzhledem k zvyšující se konkurenci v nabídce VŠ vzdělávání, přizpůsobovat poptávce uchazečů. Budu podporovat to, aby jejich změny probíhaly koncepčně a konsensuálně. Druhou oblastí, které bych se chtěl věnovat, je fungování administrativy fakulty zejména ve vztahu k výzkumnému záměru a ostatním výzkumným projektům. Zkušenosti prvního roku nasvědčují, že fakultní administrativní podpora výzkumu je značně těžkopádná a zvláště pro mladší badatele spíše demotivující.

Jakub Jeřábek (23), IES
Nový stipendijní řád, to je moje otázka číslo jedna. Jeho úspěšný start by korunoval moje snažení z letošního roku ve fakultním senátu. Dalším mým zájmem je hospodaření fakulty. V senátu ho kontroluje ekonomická komise, jíž jsem byl členem. Pokud budu zároveň zvolen do AS UK, budu se snažit o větší spolupráci AS FSV s velkým senátem a širší provázání jejich aktivit k užitku FSV. A budu otevřený studentským iniciativám všeho druhu, aby tady senát byl skutečně pro vás.

PhDr. Petr Just (27), IPS
Informace a komunikace — na první pohled jednoduché a banální pojmy, nicméně řadě problémů na FSV by se dalo zabránit jejich efektivnějším užíváním. Informace a
informovanost jsou hlavní pilíře, na nichž stojí mimo jiné i můj přístup ke studentům. Chybí zpětná vazba volič (student/pedagog) – senátor. Výuka úvodů do studia (např. ekonomie) je neefektivní a nepraktická. Fakulta je tu především pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky.

Mgr. Roman Pazderník, IES
Hájit zájmy studentů i pedagogů z IES stejně jako z ostatních institutů. Zejména bych rád napomohl častějšímu setkávání uvnitř institutu i mezi obory. Chybí mi zde odborná diskuse i samotné lidské setkávání — mezi instituty i uvnitř IES.

STUDENTSKÁ KOMORA
Petra Benešová (21), IES

Mým cílem v Akademickém senátu FSV je celkové zlepšení zázemí, které fakulta studentům nabízí a mezi nějž patří vybavenost a otevírací doba knihovny, menza, technické zázemí i nabídka možností využití volného času.Budu se zasazovat o efektivní alokaci finančních prostředků na fakultě a o zvýšení prestiže a povědomí o FSV v Česku i v zahraničí.

Alžběta Dunajová (21), IPS
Mým cílem je dosáhnout lepší úrovně komunikace na fakultě a to jak ve vertikálním (tedy ve vztahu student-pedagog), tak v horizontálním směru mezi pedagogy a ještě lépe mezi instituty. Pokud se podaří vytvořit podmínky, za kterých budou studenti i pedagogové jasně a jednoznačně informováni
o podstatných věcech týkajících se dění na fakultě, s radostí se odeberu z oblasti věcí veřejných zpátky mezi „normální lidi“.

Michal Kliment (20), IKSŽ
Zlepšení úrovně a přínosu předmětů, zejména těch nesrozumitelných (například Úvod do ekonomie). Více cizích jazyků, minimálně dva cizí jazyky jako povinné předměty. Možnost získat v rámci studia certifikát uznávaný v zahraničí. Podpora studijních pobytů našich studentů na zahraničních univerzitách. Dále budu řešit aktuální témata, která mi navrhnete.

Štěpán Minařík (21), IES
Mým cílem je dosáhnout větší spolupráce mezi instituty, jak na studentské, tak na společenské úrovni. Dále bych se rád zasadil o zlepšení situace fakulty v oboru informačních technologií a internetu.

Marta Nachtmannová (28), ISS
Společně s dalšími kandidáty z IMS, IPS a ISS chci prosadit: 1) Studijně přínosnější výuku „úvodů“ (Úvod do ekonomie atd.), jejichž absolvování by mělo zajistit dlouhodobější přínos než splněnou povinnost v indexu. 2) Efektivnější výuku jazyků. 3) Zjednodušení těžkopádných administrativních procedur, aby FSV byla schopná realizovat víc zajímavých projektů. 4) Intenzivnější a jednotnější užívání informačních technologií a databází v řízení FSV UK. 5) Posílení vnitřní i vnější komunikace. 6) Odstranění vnitřních bariér a prohloubení spolupráce mezi instituty, výzkumnými centry
a dalšími součástmi FSV.

Vlastimil Nečas (25), IKSŽ
Do AS kandiduji společně se dvěma kolegy z IKSŽ. Chtěl bych prosadit především zřízení „studijního tajemníka” — prostředníka, který bude studentům pomáhat se studijními záležitostmi. Cílem je ušetřit studentům — nejen prvákům — zmatené běhání, zbytečná klepání na často zamčené dveře, čas strávený ve frontách. Za důležité považuji také zrychlení distribuce studijních materiálů na www — sylabů, těžko dostupné literatury, možnost on-line konzultací s vyučujícími etc. Prosadil bych zlepšení zázemí pro studenty v Hollaru — společenskou místnost, otevření počítačové učebny a knihovny i o víkendu.

Filip Popovič (21), IMS
V AS mám záujem komplexne riešiť aspekty spojené s výukou jazykov a výukou celofakultných predmetov — Úvod do ekonomie a Úvod do sociologie. V otázke jazykov zastávam pozíciu viacsemestrálných voliteľných kurzov a podrobné rozlíšenie na niekoľko úrovní. Celofakultné predmety — Úvod do ekonómie a Úvod do sociológie by nemali viesť len k získaniu kreditov, ale mali by ukázať spojenie týchto disciplín s našim oborom. Kandidujem na spoločnej kandidátke s mojimi kolegami s iných inštitútov, pretože pokladám konštruktívnu spoluprácu za základ úspechu.

Jan Punčochář (26), IKSŽ
Do AS kandidujeme společně s kolegy Vlastou Nečasem a Radimem Wolákem. Za hlavní cíl jsme si vytyčili snížit informační vakuum studentů. Budu prosazovat, aby byla na FSV ustavena funkce „studijního tajemníka“: studenta, který by svým kolegům pomáhal s jejich problémy. Dalším zásadním nedostatkem je přístup ke studijním materiálům a informacím o vyučovaných předmětech na internetu. Spolu s kolegy bychom také rádi fakultu přiměli, aby byla přátelštější k životnímu prostředí. A aby byla přátelštější i ke svým studentům.

Boril Šopov (21), IES
Mým cílem je zvýšit prestiž a vážnost akademického senátu prostřednictvím organizování přednášek významných lidí a prostřednictvím zlepšování podmínek ke studiu na FSV. V těchto činnostech mám již zkušenosti díky mé působnosti v E-klubu a díky jiným podnikatelským aktivitám. A proto se ucházím o Váš hlas pro zkvalitnění studia na celé FSV.

Ondřej Špaček, ISS
Nemá smysl hrát si na kampaň a dávat nereálné sliby, neboť v právě končícím volebním období senátu jsem, myslím, poznal, co je v jeho kompetenci a čím má smysl se zde zabývat. Tyto věci budu v senátu poctivě řešit, u ostatních problémů rád poradím, jakými cestami (často jednoduššími) by bylo možné postupovat.

Jakub Vilhelm (20), IES
Rád bych pomohl opět udělat z FSV elitní školu, kde by kvalita vítězila nad kvantitou a kde by studium bylo nejenom náročné, ale také zábavné a hlavně přiblížené realitě pozdějšího uplatnění. Také bych rád viděl jednotlivé obory více propojené a to nejen společnými přednáškami, ale též díky různým kulturním akcím neformálního charakteru (otázka pro sociology, politology, žurnalisty a studenty IMS: „Kolik lidí například znáte od nás, z IES?“)

Michal Votruba (26), IMS
Pokud budu zvolen do AS FSV, chtěl bych se věnovat tématům, kterým jsem se věnoval v minulém volebním období:
1) webová prezentace FSV: celá fakulta, a v ideálním případě i její pracoviště, by měla mít jednotnou grafickou podobu webových stránek.
2) Wi-Fi ve všech budovách FSV.
3) Systém Tajemník nemá život na FSV znepříjemňovat.
4) Oponovat tomu, aby se z FSV stala vyšší odborná škola = záměr vedení vytvořit jednotný bakalářský program pro FSV.
5) Diskutovat, informovat, kontrolovat.

Radim Wolák (28), IKSŽ
Do Akademického senátu kandiduji společně s kolegy Vlastimilem Nečasem a Janem Punčochářem. Obecně řečeno: chceme přispět ke zkvalitnění komunikace mezi institutem a studenty, prosazovat zlepšení zázemí fakulty a pomáhat studentům při řešení jejich problémů.

396 ×
Sdílej článek


Hodnocení

špatnýpodprůměrnýprůměrnýdobrývýborný (zatím žádné hodnocení)
Loading...

Související články:

Komentáře nejsou povoleny.