Děkanovo slovo ke konci semestru

HollarByl jsem vyzván redakcí časopisu, abych se vyslovil ke “žhavým” tématům naší fakulty, jako je diskuze o jejím jménu, hodnocení vědeckých výsledků a s tím spojené možnosti financování po skončení výzkumného záměru, prostorová dislokace či jak vnímám(e) nový senát fakulty.

Sjednocujme naše bakalářské programy

Pokud má student představu o svém uplatnění takovou, že se domnívá, že bude celý život dělat jednu vysoce specializovanou činnost, pak nemá smyslu učit se něco jiného. Za pár týdnu jej to ale možná přestane bavit a za pár let mu jeho práci vezmou dobře naprogramované počítače.

Jan Ámos Víšek: Naše vysoké renomé nebude lehké udržet

Patnáct let existence UK FSV se zdá být proti více než šest a půl století věku University jako mžiknutí oka. Přesto tato krátká historie představuje mnoho práce kantorů, administrativních pracovníků a studentů. Renomé fakulty je vysoké díky osobnostem, které na ní od sametové revoluce působily a získaly si vážnost a uznání v akademické obci doma i v zahraničí svými vědeckými výsledky, aktivitou v národních i mezinárodních organizacích atd.
<!–more–>

Je vysoké díky dobře zajištěné administrativní činnosti, která z fakulty učinila standardní, dobře fungující součást University. Je vysoké také proto, že spolupráce vedení fakulty a jejího senátu byla oboustranně zodpovědná a vztahy mimořádně korektní a vstřícné.

Renomé fakulty je vysoké díky úrovni studentů, díky úspěchům a oceněním v různých cenách a soutěžích, díky počtu mimofakultních podpor a stipendií určených na zahraniční stáže a studentské vědecké projekty a také díky uplatnění na zahraničních universitách. Konečně pak je vysoké díky pověsti absolventů, kteří nacházejí mimořádné uplatnění a vracejí fakultě její péči naprosto neformální representací v každodenní práci. Využívám této příležitosti, abych za vše toto poděkoval.

Vysoké renomé fakulty však nebude jednoduché udržet. Vědecké výsledky nepřicházejí samy od sebe a navíc jejich hodnocení je stále přísnější a mezinárodní konkurence tvrdší a tvrdší. Mladí kantoři a badatelé se musí od někoho „naučit“, jak se to dělá, získat zkušenosti doma i ve světě a stát se osobnostmi, které budou vzorem dalším generacím studentů.

Zvládnutí manažerských výzev, a to na všech úrovních organizace fakulty, bude stálé náročnější, tak jak se svět okolo nás stává stále komplikovanější, a to po všech stránkách, počínaje právními normami, přes administrování mezinárodních styků a vědeckých projektů až po výpočetní techniku.

Korektní a vstřícné vztahy mezi všemi částmi fakulty nejsou jistě postačující podmínkou pro dobrý chod fakulty a pro pohodu na ní, ale jsou věcí nutnou. Úroveň studentů nezávisí jen od jejich dobrého výběru při přijímacích zkouškách, ani jen od zodpovědné práce přednášejících, ale především od mravenčí píle, jasné cílevědomosti a nezlomné vůle pracovat na sobě samých.

To, že diplom z naší fakulty je velkou devizou v začátcích profesní kariéry není věc jednou provždy daná. Zasloužili se o to absolventi, a jsem přesvědčen, že nikoliv jen svými vědomostmi, ale daleko více svými dovednostmi, flexibilitou, budováním individuálních CV již v době studia a zejména celkovou vyzrálostí.

Proto se obracím na Vás, na všechny, kterým fakulta přirostla k srdci. Dobrá pověst fakulty, její úroveň a bezproblémové fungování nejsou maličkosti. Skládají se však z mnoha maličkostí, které je nutné den co den dělat a snažit se je dělat zodpovědně a dobře, ať už je to na poli pedagogickém, badatelském, administrativním či studijním.

Obracím se i na Vás, kteří nejste přímo na fakultě, ale podporujete nás ať už jakýmkoliv způsobem. Zachovejte nám svoji přízeň, jsme za ni opravdu vděčni.

<em><strong>Jan Ámos Víšek</strong>
děkan FSV UK</em>

<blockquote><strong>Související články:</strong>
Historie druhé nejmladší fakulty Univerzity Karlovy
B.Osvaldová: Pět vzpomínek na zrod naší fakulty
L.Rovná: 15 let je závazek do budoucna
M.Mejstřík: IES naplňuje vizi svého rozvoje
L.Mlčoch: Fakulta sociálních věd už má občanku
M.Petrusek: Fakultu jsme personálně stavěli na zelené louce
M.Gregor: Pokrok navzdory
J.Jirák: Kolik je jedna čtyřiačtyřicetina</blockquote>

Sbalit se a vypadnout je snadné, ale zůstat a pokusit se o změnu je těžší

Článek pana Matěje Chytila, který vyšel v minulém čísle Sociála, nepochybně vyjadřuje pocit (přinejmenším) jednoho studenta fakulty a proto jej nelze brát na lehkou váhu. V některých bodech s panem kolegou souhlasím, v některých dodávám fakta, která doplňují pohled na ně.